A Free Template from Joomlashack

A Free Template from Joomlashack

1. klases vecākiem Drukāt E-pasts


 

INFORMĀCIJA PĻAVNIEKKALNA SĀKUMSKOLAS 1.KLAŠU ( 2019./2020.M.G.)

SKOLĒNU VECĀKIEM


1.    Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi” 5.un 6.punktiem un Saistošo noteikumi Nr.10/2017 “Par kārtību bērnu reģistrācijai un uzņemšanai 1.klasē Ķekavas novada pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs” 25.punktu līdz 1.augustam skolā  jāiesniedz:
•    Iesniegums;
•     Pirmsskolas izglītības iestādes izdotu izziņu par pirmsskolas izglītības programmas apguvi; 
•    Bērna  medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u); 
•    Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja izglītojamais tiek uzņemts speciālās izglītības programmā, vai, ja viņam ieteikti atbalsta pasākumi mācību procesā, vai pirms mācību uzsākšanas skolā bērns apgūst speciālo pirmsskolas izglītības programmu un vēlas turpināt izglītības ieguvi vispārizglītojošā izglītības programmā;
•    Jāuzrāda vecāka personu apliecinošs dokuments un bērna dzimšanas apliecība.
2.    Saskaņā ar Skolas padomes lēmumu ir skolas forma. 
3.    Mācību grāmatas, darba burtnīcas un dienasgrāmatas nodrošina skola. Jāiegādājas individuālās lietošanas mācību līdzekļi  (saraksts tika izsniegts sapulcē)

4.    27.augustā 19.00 – klases vecāku sapulce.

5.    Pagarinātā dienas grupa ( līdz 15.30 un 17:00)
6.    Interešu izglītības pulciņi.


INFORMĀCIJA PAR SKOLAS FORMU

VIENOŠANĀS PAR SKOLAS FORMAS APĢĒRBU PIEGĀDI ZĒNIEM (1. - 4. klasei)

VIENOŠANĀS PAR SKOLAS FORMAS APĢĒRBU PIEGĀDI MEITENĒM (1. - 4. klasei)


3.

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack